Obec Dekýš

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
09.04.2024Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
15.03.2024Voľby do Európskeho parlamentu 2024
28.02.2024Úroveň vytriedenia odpadov
03.10.2023Voľby do NR SR 2023
14.06.2023Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce DEKÝŠ
16.11.2022Referendum 2023
02.11.2022Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
31.10.2022VOĽBY OSO a OSK 2022
07.09.2022Záverečný účet a výročné správy
08.08.2022Oznámenie o začatí konania
01.08.2022Pozvánka na zasadnutie Zhromaždenia Urbárskej pasienkovej spoločnosti dňa 10.9.2022 o 13:30 hod.
27.07.2022Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC
20.06.2022Voľby do orgánov samospráv obcí a VUC 2022
10.06.2022Výskyt afrického moru ošípaných u diviaka – upozornenie
12.04.2022Zaburinenie pozemkov
25.03.2022Rozhodnutie - Povolenie mimoriadneho lovu zveri
22.02.2022Zámer na odpredaj pozemku
14.12.2021Správa audítora
10.12.2021Rozhodnutie - Lesný úrad
08.12.2021Začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín
15.11.2021Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dekýš pre rok 2022
13.10.2021Verejná vyhláška - stavebné povolenie Merta
10.09.2021Verejná vyhláška - oznámenie o spojení územného a stavebného konania
06.08.2021Verejná vyhláška MŽPSR
24.06.2021Správa z auditu účtovnej uzávierky
20.05.2021Oznam o výberovom konaní - pracovník KC
28.01.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
01.10.2020Zámer predaja majetku obce
30.09.2020Revitalizácia priestranstva pred Domom smútku v obci Dekýš - Oznámenie o oprave chyby v písaní
30.09.2020Revitalizácia priestranstva pred Domom smútku v obci Dekýš - Stavebné povolenie
22.09.2020Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
14.09.2020Rozhodnutie o mimoriadnom povolení lovi na nepoľovných plochách obce Dekýš
31.08.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky - Revitalizácia priestranstva pred Domom smútku v obci Dekýš
31.08.2020Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania
14.08.2020Záverečný účet obce Dekýš za rok 2019
14.08.2020Výročná správa obce Dekýš za rok 2019
14.08.2020Správa nezávislého audítora za rok 2019
14.08.2020Výzva - odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
13.08.2020Oznámenie o strategickom dokumente - plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
19.05.2020Schôdza Urbárskej a pasienkovej spoločnosti - pozvánka
11.03.2020Schôdza Urbárskej a pasienkovej spoločnosti - zrušenie
31.01.2020Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019
19.01.2020Úradné hodiny na spoločnom stavebnom úrade vo Svätom Antone
29.11.2019Návrh rozpočtu r. 2020
18.11.2019ZÁMER OBCE DEKÝŠ č.1/2019
29.10.2019Voľby do NR SR 2020
25.10.2019Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme 22 kV vedenia
25.10.2019Výzva - verejná vyhláška
02.10.2019Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
02.10.2019Správa audítora za rok 2018
10.04.2019Pozvánka na valné zhromaždenie UPS
08.04.2019Program odpadového hospodárstva obce Dekýš na roky 2016 - 2020
02.04.2019Krajský pamiatkový úrad BB - rozhodnutie
06.02.2019Voľby do Európskeho parlamentu 2019
10.01.2019Prezidentské voľby 2019
04.12.2018Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa združenia obcí pre separovaný zber TATIAR
12.11.2018Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
17.09.2018Výzva na predkladanie ponúk - Rozšírenie a zlepšenie športových aktivít mládeže v obci Dekýš
20.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018