Obec Dekýš

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
03.10.2023Voľby do NR SR 2023
14.06.2023Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce DEKÝŠ
15.03.2023Úroveň vytriedenia odpadov
16.11.2022Referendum 2023
02.11.2022Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
31.10.2022VOĽBY OSO a OSK 2022
07.09.2022Záverečný účet a výročné správy
08.08.2022Oznámenie o začatí konania
01.08.2022Pozvánka na zasadnutie Zhromaždenia Urbárskej pasienkovej spoločnosti dňa 10.9.2022 o 13:30 hod.
27.07.2022Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC
20.06.2022Voľby do orgánov samospráv obcí a VUC 2022
10.06.2022Výskyt afrického moru ošípaných u diviaka – upozornenie
12.04.2022Zaburinenie pozemkov
25.03.2022Rozhodnutie - Povolenie mimoriadneho lovu zveri
22.02.2022Zámer na odpredaj pozemku
14.12.2021Správa audítora
10.12.2021Rozhodnutie - Lesný úrad
08.12.2021Začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín
15.11.2021Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dekýš pre rok 2022
13.10.2021Verejná vyhláška - stavebné povolenie Merta
10.09.2021Verejná vyhláška - oznámenie o spojení územného a stavebného konania
06.08.2021Verejná vyhláška MŽPSR
24.06.2021Správa z auditu účtovnej uzávierky
20.05.2021Oznam o výberovom konaní - pracovník KC
28.01.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
01.10.2020Zámer predaja majetku obce
30.09.2020Revitalizácia priestranstva pred Domom smútku v obci Dekýš - Oznámenie o oprave chyby v písaní
30.09.2020Revitalizácia priestranstva pred Domom smútku v obci Dekýš - Stavebné povolenie
22.09.2020Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
14.09.2020Rozhodnutie o mimoriadnom povolení lovi na nepoľovných plochách obce Dekýš
31.08.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky - Revitalizácia priestranstva pred Domom smútku v obci Dekýš
31.08.2020Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania
14.08.2020Záverečný účet obce Dekýš za rok 2019
14.08.2020Výročná správa obce Dekýš za rok 2019
14.08.2020Správa nezávislého audítora za rok 2019
14.08.2020Výzva - odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
13.08.2020Oznámenie o strategickom dokumente - plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
19.05.2020Schôdza Urbárskej a pasienkovej spoločnosti - pozvánka
11.03.2020Schôdza Urbárskej a pasienkovej spoločnosti - zrušenie
31.01.2020Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019
19.01.2020Úradné hodiny na spoločnom stavebnom úrade vo Svätom Antone
29.11.2019Návrh rozpočtu r. 2020
18.11.2019ZÁMER OBCE DEKÝŠ č.1/2019
29.10.2019Voľby do NR SR 2020
25.10.2019Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme 22 kV vedenia
25.10.2019Výzva - verejná vyhláška
02.10.2019Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
02.10.2019Správa audítora za rok 2018
10.04.2019Pozvánka na valné zhromaždenie UPS
08.04.2019Program odpadového hospodárstva obce Dekýš na roky 2016 - 2020
02.04.2019Krajský pamiatkový úrad BB - rozhodnutie
06.02.2019Voľby do Európskeho parlamentu 2019
10.01.2019Prezidentské voľby 2019
04.12.2018Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa združenia obcí pre separovaný zber TATIAR
12.11.2018Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
17.09.2018Výzva na predkladanie ponúk - Rozšírenie a zlepšenie športových aktivít mládeže v obci Dekýš
20.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018